Szukaj na stronie:

Polub:

Zasady finansowania i rekrutacji
Poniżej znajdą Państwo zarządzenie rektora w sprawie zasad finansowania i rekrutacji na studia naszej uczelni:

Zarządzenie nr 13/2014
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim zasad kwalifikacji pracowników i rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus oraz finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015
 
Działając na podstawie §18 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 11 Statutu Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim oraz umowy finansowej dla Projektu Programu ERASMUS+1 NR 2014-1-PL01-KA103-000352, zarządzam co następuje:

 § 1
 Wprowadza się zasady kwalifikacji pracowników i rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus oraz finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2
Traci moc Zarządzenie nr 15/2013 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim z dnia 31października 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim zasad kwalifikacji pracowników i rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus, oraz zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników  w ramach programu LLP Erasmus na rok akademicki 2013/2014.
 
 § 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Rektor
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
 Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz
 

Zasady kwalifikacji pracowników i rekrutacji studentów na wyjazdy w programie Erasmus oraz finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników  w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015
 
 Rozdział I
Postanowienia ogólne
 § 1
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim, nazywana dalej Uczelnią, finansuje wyjazdy studentów i pracowników, nazwanych dalej Beneficjentami, w ramach programu Erasmus+ zgodnie z „Zasadami alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+: Mobilność edukacyjna – szkolnictwo wyższe” na dany rok akademicki.


Rozdział II
Zasady kwalifikacji pracowników

 § 2
Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim i innym pracownikom Uczelni następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:
a) wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do krajów Programu,
b) wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do krajów Programu.

§ 3
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ umożliwiają sprawdzenie i doskonalenie własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

§ 4
Kwalifikując kandydatów na wyjazdy Uczelnia uwzględnia przede wszystkim:
a) kompetencje językowe;
b) doświadczenie zawodowe.

 § 5
1. Zgłoszenia pracowników, którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy oraz zgłoszenia kadry młodszej stażem, powinny być traktowane priorytetowo. 
2. Priorytetowo traktuje się pracowników zatrudnionych w Uczelni na podstawie umowy o pracę.

 § 6
1. Nauczyciele akademiccy wyjeżdżają do partnerskich uczelni zagranicznych, z którymi Uczelnia lub jej podstawowa jednostka organizacyjna podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Programu Erasmus+ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni zagranicznej (wykładów, seminariów, warsztatów).
2. Długość pobytu wynosi od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
3. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu)
4. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (teaching programme), który musi zatwierdzić Uczelnia i uczelnia goszcząca.

 § 7
1. Nauczyciele akademiccy wyjeżdżają do partnerskich uczelni zagranicznych albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.).
2. Długość pobytu wynosi od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
3. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować co najmniej 8 godzin w tygodniu (lub w dowolnym krótszym okresie pobytu).
4. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest przygotowany przez nauczyciela akademickiego indywidualny plan pracy (work plan), który musi zostać zaakceptowany przez Uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).
5. W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego nie obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między Uczelnią, a instytucją goszczącą.

 § 8
Uczelnia ma możliwość wysłania pracowników do partnerskich uczelni zagranicznych i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych).
 
Rozdział III
Zasady rekrutacji studentów

 § 9
1. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus+ odbywa się wyłącznie na podstawie umów interinstytucjonalnych o wymianie studentów zawartych pomiędzy wydziałami Uczelni a partnerskimi uczelniami zagranicznymi.
2. Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ mają zagwarantowany bezpłatny dostęp do oferty edukacyjnej partnera zagranicznego oraz otrzymują stypendium na pokrycie różnic kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.
3. Wysokość stypendiów jest ustalana w oparciu o środki przyznane przez Narodową Agencją –FRSE.

§ 10
1. Informacje o możliwości udziału w programie Erasmus+ publikowane są w Internecie.

§ 11
1. Rekrutację przeprowadza Prorektor z udziałem opiekunów podpisanych wcześniej umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu Erasmus+.
2. Przy rekrutacji uwzględnia się:
a) średnią skumulowaną ocen z całego okresu studiów,
b) znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się w danej uczelni,
c) opinię o studencie wydaną przez Dziekanat.
3. Procedurze rekrutacji ogólnej nie podlegają studenci, którzy
a) sami zainicjowali podpisanie umowy z uczelnią zagraniczną,
b) przygotowują pracę dyplomową, która jest tematem projektu przygotowywanego w ramach umowy zainicjowanej przez opiekuna projektu, i uzyskali wstępną akceptację przyjęcia oraz zgodę Prorektora.

 § 12
1. Opiekunowie z obu uczelni uzgadniają program studiów (learning agreement) uwzględniający możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów w uczelni przyjmującej, a więc m.in. znajomość języka i przygotowanie merytoryczne.
2.  Program studiów powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów zgodnych z kierunkiem studiów uwzględniając wymaganą liczbę punktów ECTS i powinien zostać zatwierdzony przez Prorektora.

§ 13
1. Po uzyskaniu zgody Prorektora, uczelnia lub student osobiście wysyła zgłoszenie (student application form) do uczelni partnerskiej stosując formularze wymagane przez te uczelnie.
2. Zgłoszenie studenta wysyłane do uczelni partnerskiej może zostać uzupełnione o program studiów realizowanych przez studenta i wykaz dotychczasowych zaliczeń.
3. Wykaz dotychczasowych zaliczeń jest przygotowywany przez dziekanat, a następnie jest podpisywany przez Prorektora.

 § 14
Studenci, zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+, składają obowiązujące dokumenty Koordynatorowi Programu w Dziekanacie i podpisują z Uczelnią - reprezentowaną przez Prorektora - umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe.

 § 15
1. Student otrzymuje grant, będący wynikiem podzielenia funduszu otrzymanego na realizację wymiany studenckiej przez liczbę studento-miesięcy.
2. Wysokość grantu może ulec zmianie w zależności od czasu studiów.
3. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu na studia lub zmiany faktycznego okresu studiów, grant podlega redystrybucji.
4. Postanowienia odnośnie wysokości przydzielania grantów mogą ulec zmianie w zależności od postanowień Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 § 16
1. Po zakończeniu ustalonego okresu studiów student otrzymuje wykaz zaliczeń (transcript of records), wraz ze zdobytymi punktami ECTS, podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację programu studiów w uczelni partnerskiej.
2.  Na podstawie wykazu zaliczeń Rektor dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą.

 § 17
Po powrocie z uczelni partnerskiej student składa w Dziekanacie Uczelni następujące dokumenty:
a) potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej stanowiące podstawę jego rozliczenia finansowego,
b) wykaz zaliczeń,
c) potwierdzenie wypełnienia ankiety dla stypendystów Erasmusa w systemie Mobility Tool,
d) relację na temat uczelni partnerskiej i studiów w celu umieszczenia jej na stronie internetowej Uczelni.
 

Rozdział IV
Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów
 
§ 18
1. Przydziału środków na poszczególne wyjazdy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna
w składzie: Rektor, Prorektor.
2. Wysokość przyznanego stypendium na dofinansowanie kosztów wyjazdu ustalana jest
w zależności od kategorii wyjazdu, wysokości stawek podanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, kraju wyjazdu, długości pobytu i liczby zgłoszonych wyjazdów.
 
§ 19
1. Stypendium programu Erasmus+ ma charakter dofinansowania i nie służy pokryciu pełnych kosztów podróży i utrzymania za granicą.
2. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a Beneficjentem.
3. Ogólna kwota stypendium przyznanego Beneficjentowi musi być liczbą całkowitą jest wyrażona w euro.
 
§ 20
1. Wypłata stypendium jest dokonywana poprzez przelew bankowy na wskazany przez Beneficjenta prowadzony w euro indywidualny rachunek bankowy lub w kasie w walucie euro.
2. Koszty przelewów bankowych ponosi Uczelnia.
3. Indywidualny stypendysta otrzymuje pełną kwotę stypendium wynikającą z podpisanej z Uczelnią umowy.

 § 21
1. Stawki stypendium wypłacanego pracownikowi mają charakter ryczałtu i nie uwzględniają kosztów podróży.
2. Ostateczna kwota wypłaconych pracownikowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą.
3. Okres pobytu rozliczny jest z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

§ 22
1. Studentowi przysługuje prawo do udziału w programie Erasmus+ maksymalnie do 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (kapitał wyjazdów), przy czym uwzględniany jest wcześniejszy udział w programie Erasmus.
2. Ostateczna kwota wypłaconych studentowi środków uzależniona jest od długości pobytu określanego na podstawie potwierdzenia o długości pobytu wystawionego przez instytucję przyjmującą.
3. Okres pobytu rozliczny jest z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

 § 23
1. Podział środków niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym przygotowany przez Prorektora weryfikuje i zatwierdza Rektor.
2. Koszty podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
3. Diety na dni podróży pracownika udokumentowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+ mogą zostać pokryte na koniec okresu rozliczeniowego z niewykorzystanych środków, pozostałych po pokryciu kosztów podróży, w całości lub części jednakowej dla wszystkich wyjazdów.
 
§ 24
Uczelnia może dofinansować wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.
 
§ 25
1.Dodatkowy okres mobilności, związany z uzasadnionym i uzgodnionym z Uczelnią przedłużeniem pobytu w instytucji partnerskiej, może być finansowany w zależności od wolnych środków przyznanych uczelni w ramach programu Erasmus+.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, przyznawane są ze środków niewykorzystanych przez Uczelnię w ramach funduszu na wyjazdy i/lub pochodzących z realokacji funduszy zwolnionych w wyniku rezygnacji beneficjentów z wyjazdów i/lub pochodzących z dodatkowych funduszy, które Uczelnia otrzymała z Narodowej Agencji.
3. Propozycję redystrybucji przygotowaną przez Prorektora weryfikuje i zatwierdza Rektor.

 § 26
1. Rozliczenie wypłaconych środków finansowych uzależnione jest od dostarczenia dokumentów wskazanych w Umowie między Beneficjentem a Uczelnią.
2. W przypadku niedopełnienia wymaganych formalności, Beneficjent może zostać zobowiązany przez Uczelnię do zwrotu wypłaconego stypendium.

 § 27
1. Wydatki planowane i dokonywane w ramach organizacji wymiany studentów i pracowników (środki OM programu Erasmus+) zgłasza Prorektor, a zatwierdza Rektor.
2. Wszystkie wydatki za środków własnych Uczelni związane z programem Erasmus+ wymagają wcześniejszego zatwierdzenia, a następnie rozliczenia przez Prorektora i Rektora.
3. Do wydatków poniesionych w związku z realizacją dodatkowych godzin dydaktycznych pracowników prowadzących zajęcia ze studentami przyjeżdżającymi do Uczelni w ramach programu Erasmus+ stosuje się ust. 2.
 
Wysokości stawek na rok akademicki 2014/2015 dostępne są na stronie internetowej FRSE http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Komunikat_NA_04-2014_Stawki-wsparcie-indywidualne-Szkolnictwo-wyzsze.pdf).