Szukaj na stronie:

Polub:

Pedagogika
PEDAGOGIKA (kliknij tutaj)Informacje ogólne na temat kierunku Pedagogika:


Studia licencjackie trwające 6 semestrów.

Szczegółowe informacje o kierunku:
Kierunek „pedagogika” (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata).  3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata  pedagogiki w zakresie wybranej specjalności:
1) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
2) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Program studiów jest realizowany w 6-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych  i specjalizacyjnych specjalnościowych,  oraz 8 tygodniowych praktyk zawodowych.

Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 6 semestrów wynosi;
 
Sylwetka absolwenta
Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną.

Jest przygotowany do pracy w:
szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.