Szukaj na stronie:

Polub:

Kodeks etyki studenta
Załącznik do Uchwały Nr 1/2012
Kodeks Etyki Studenta
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

My, studenci Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne.

Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy.  Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika.

Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1
1. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
2. Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2
1. Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
2. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.
3. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3
Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:
1) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;
2) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
3) dbać o godność i honor studenta.

§ 4
Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:
1) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
2) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5
Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6
Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7
1. Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
2.  Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§ 8
Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.