Szukaj na stronie:

Polub:

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne (kliknij tutaj)

Informacje ogólne:


Studia licencjackie trwające 6 semestrów

Szczegółowe informacje o kierunku:

Studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają sześć semestrów i prowadzone są w formię stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne".

Łączny wymiar planowanych do realizacji treści nauczania przewiduje
Program studiów zakłada uzyskiwanie przez studentów punktów w ramach systemu European Credit Transfer System (ECTS). Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnychprzewiduje uzyskanie 184 punktów ECTS. Opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej system umożliwia międzyuczelniana wymianę studentów, a także ustalania zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczeli. Punkty kredytowe przyporządkowane poszczególnym przedmiotom określają nakład pracy studenta jaki musi on ponieść aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Szczegółowe zasady uznawania punktacji określi Senat Wyższej Szkoły Nauk Społecznych.

Istotnym elementem wspierającym proces kształcenia będzie korzystanie z zalecanych podręczników akademickich, a także sukcesywnie przygotowywanych na potrzeby studiów opracowań zawodowych (skrypty, materiały dydaktyczne). 

Realizację przedmiotów w układzie semestralnym określa opracowany na podstawie programu Plan studiów. Terminy pobytu w Uczelni dla formy niestacjonarnej określa Harmonogram zjazdów opracowany na każdy semestr studiów. Zajęcia w obydwu formach studiów odbywają się w oparciu o Rozkłady zajęć. 

Zasady organizacji i przebiegu studiów określa przyjęty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Regulamin Studiów WSNS.

Sylwetka absolwenta Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanstycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Ten kierunek adresowany jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej - stawić wewnętrzne stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej. 

Studiowanie przywidywanych na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólnej ujmując istota kierunku określa się jako kompleksowa umiejetność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwaczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. 

Absolwent tego kierunku będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania, organów państwa, w tym usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.) Pozna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnetrznym, a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, system zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem wyłącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnetrznego. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent oponuje nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości jezykowej Europejskiego Systemu Opisu Kształecenia Językowego Rady Europy), będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie).

Absolwent będzie przygotowany do podjecia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnym kierunku studiów np. administracja.